Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen/ definities

1.1 123 Parking is aanbieder van parkeerfaciliteiten vlakbij Schiphol.

1.2 Reiziger: de natuurlijke persoon die bij 123 Parking een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteiten.

1.3 Parkeerperiode: de periode dat het voertuig van de reiziger zich op ons terrein bevindt, ingaand op datum en tijd dat het voertuig door de reiziger bij ons geparkeerd is tot dag en tijd dat de reiziger weer van ons terrein verlaten heeft.

Artikel 2 De Parkeerfaciliteiten

2.1 De reiziger kan een reservering voor een parkeerplaats bij 123 Parking maken via internet of telefonisch. In deze reservering dient te worden aangegeven: de exacte parkeerperiode (vertrek- en aankomstdatum), de vertrek- en aankomsttijd alsmede het vluchtnummer en het merk, type en kenteken van het voertuig. Tevens relevant is een telefoonnummer en een e-mailadres.

2.2 De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te stallen.

2.3 123 Parking beschouwt het als haar recht om reserveringen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3 Reservering

3.1 De reiziger kan tot twee uur voor de aankomsttijd op de parkeerfaciliteit, een reservering maken.

3.2 Om misverstanden te voorkomen dient de reiziger zorgvuldig de tijd te melden van terugkomst. Indien de reiziger dit niet doet, staat 123 Parking tevergeefs op u te wachten! De extra kosten hiervoor zal 123 Parking doorberekenen aan de reiziger en bedragen € 25,00 per extra rit! Vanzelfsprekend geldt dit niet voor vertragingen!

Artikel 4 Betaling

4.1 De reiziger dient vooraf de reservering te voldoen. Indien dit om welke rede dan ook niet is gelukt dient de reiziger bij aankomst op de parking de kosten van de totale parkeerperiode te voldoen.

4.2 De reiziger kan tevens het totale bedrag op onze bankrekening voldoen. Indien de betaling bij aankomst op de parkeerfaciliteit niet is bijgeschreven op onze rekening, dient het totale bedrag alsnog ter plaatse voldaan te worden aan 123 Parking.

4.3 De zakelijke reiziger kan op verzoek en na goedkeuring door onze administratie een maandelijkse factuur krijgen van de parkeerkosten. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

4.4 Mocht de reiziger na betaling een factuur wensen, dient dit bij de reservering te worden aangegeven.

Artikel 5 Wijziging

5.1 123 Parking beschouwt het als haar recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging zal niet worden verwerkt bij eerder gemaakte reserveringen.

5.2 Wijzigingen met betrekking tot de door de reiziger gemaakte reservering kunnen telefonisch worden doorgegeven.

Artikel 6 Annulering

Gratis annuleren kan tot 24 uur voor vertrek. Voor annuleringen binnen 24 uur voor vertrek is de reiziger het gehele orderbedrag verschuldigd.

Artikel 7 Parkeren

De reiziger dient het voertuig te parkeren op aanwijzingen van ons personeel.

Artikel 8 Privacy

123 Parking werkt met moralistische standaarden en waardeert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden daarom in geen enkel geval verstrekt aan derden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 123 Parking

9.1 Het parkeren door de reiziger op ons terrein, geschiedt op eigen risico van de reiziger. Hierop zijn geen uitzonderingen.

9.2 123 Parking sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/schade of inbraak uit.

9.3 Indien wij uw bagage helpen in-, en uitladen, dient u zich ervan bewust te zijn, dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade aan of door uw persoonlijke eigendommen.

Artikel 10 Slotbepaling

10.1 123 Parking is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

10.3 Ieder recht van de reiziger op vergoeding van schade komt te vervallen wanneer het reclameren hiervan niet binnen uiterlijk 1 uur na afloop van de parkeertijd aan het einde van de parkeerperiode bij 123 Parking is gemeld.

Zoals in onze eerdere berichtgeving aangegeven hebben wij onze dienstverlening per 1 juni 2022 stopgezet. Personeelstekort en de enorme impact van de bij iedereen bekende problemen op de luchthaven Schiphol lagen hieraan ten grondslag. Vertraagde bagageafhandeling, wijziging en uitval van vluchten waren de oorzaak dat wij onze dienstverlening niet meer op het door ons gewenste niveau konden uitvoeren.

 

Wel waren wij zeer verrast door de vele positieve en begripvolle reacties op ons besluit om onze activiteiten (voorlopig) stop te zetten. Hieruit bleek een grote tevredenheid over onze wijze van dienstverlening met de nadruk op service en klantvriendelijkheid.

 

De nog steeds voortdurende Schipholproblematiek en de huidige energiecrisis geven ons nog niet het vertrouwen om onze dienstverlening weer te herstarten. Wij zullen de ontwikkelingen afwachten en hopen voorjaar 2023 een definitieve beslissing te kunnen nemen.

 

Wij danken alle onze cliënten voor het vertrouwen in en de blijken van waardering voor onze activiteiten.

 

Verder wensen wij u allen prettige feestdagen en een goed 2023

 

Airport Business Parking en 123 Parking
Cees van Altena en Debby Loevesijn

Stop dienstverlening tot voorjaar 2023